Algemene voorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden worden gebruikt door de Zandbeek Communication Group B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, alsmede door de aan haar gelieerde rechtspersonen.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op 15 augustus 2012 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch onder nummer 47/2012.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Begroting: Een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke opgave van de Opdrachtnemer inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de aan de te verrichten Werkzaamheden respectievelijk de te leveren Producten verbonden kosten.
 2. Offerte: Een schriftelijke aanbieding van de Opdrachtnemer als nader omschreven in artikel 3 lid 3.
 3. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden en/of het leveren van Producten verstrekt.
 4. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s) en/of de door hem aangewezen (rechts)personen.
 5. Overeenkomst(en): alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.
 6. Producten: al hetgeen de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever heeft verricht, geproduceerd en/of geleverd,daaronder begrepen zaken, programmatuur, foto’s, films, teksten, ideeën, schetsen, tekeningen, modellen, logo’s, namen,merken, ontwerpen, concepten, kleuren, drukwerk, plannen, artworks, etc.
 7. Werkzaamheden: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt,dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

a. Alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met haar Opdrachtgevers sluit;
b. Alle Begrotingen, Offertes en andere aanbiedingen die Opdrachtnemer aan (potentiële) Opdrachtgevers uitbrengt;
c. Al het meerwerk, waaronder ten deze wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met een Opdrachtgever gesloten

Overeenkomst boven hetgeen aanvankelijk is overeengekomen wordt geleverd respectievelijk verricht.

 1. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die Overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te(doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle Begrotingen en Offertes van Opdrachtnemer worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
 2. Indien de Opdrachtgever de aan Opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken opdracht tevens aan één of meer derden (heeft)verstrekt of de betreffende opdracht door één of meer derden is geweigerd, is de Opdrachtgever gehouden daarvan aan Opdrachtnemer terstond schriftelijk mededeling te doen.
 3. Begrotingen zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
 4. Offertes gelden voor de duur als op de Offerte vermeldt. Bij gebreke van een vermelding van de geldigheidsduur op de Offerte geldt deze twee weken. Bij gebreke van acceptatie van een Offerte binnen de daarvoor geldende termijn komt het in de Offerte opgenomen aanbod van rechtswege te vervallen en kan de Opdrachtgever daarop géén beroep meer doen.
 5. De in Offertes en Begrotingen opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, exclusief koerierskosten, exclusief reis- en verblijfkosten buiten Nederland en exclusief vijf procent (5%) bureaukosten. Onder bureaukosten worden verstaan kosten voor communicatie, secretariaat en reis- en verblijfkosten binnen Nederland.
 6. Een Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtnemer zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd dan wel doordat Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever heeft aangevangen.
 7. Een door Opdrachtnemer – in de vorm van een besprekingsverslag of anderszins – aan de Opdrachtgever gezonden opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen uiterlijk vier werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever, schriftelijk geprotesteerd heeft.
 8. Indien geen Begroting, Offerte noch een opdrachtbevestiging aan de Overeenkomst vooraf is gegaan, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig te behelzen.

Artikel 4. Inhoud en uitvoering Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden en te leveren Producten worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.
 2. Meerkosten voortvloeiend uit na totstandkoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen Werkzaamheden en of Producten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende Werkzaamheden respectievelijk Producten.
 3. Opdrachtnemer is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derdenop te dragen.
 4. Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor de Opdrachtnemer verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs niet meer dan vijf procent (5%) stijgt is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst op die grond te beëindigen. Indien daardoor de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang op te zeggen, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de Werkzaamheden. De ontbinding door de Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en dient Opdrachtnemer te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat de Opdrachtnemer de prijsverhoging schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
 5. De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen Werkzaamheden respectievelijk Producten in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten (op) te leveren. In het laatste geval zal elke deel(op)levering afzonderlijk aan de Opdrachtgever gefactureerd worden. Indien de Opdrachtgever met betaling van een deel(op)levering in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet door haar is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever verstrekte zaken,programmatuur, foto’s films, teksten, ideeën, schetsen, tekeningen, modellen, logo’s, namen, merken, ontwerpen, concepten,kleuren, etc. garandeert de Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer deze in het kader van de Overeenkomst vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.
 2. De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot alle door de Opdrachtnemer respectievelijk de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde Producten blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer respectievelijk de door deze ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op of bij de Producten haar naam, alsook de namen van eventueel door haar ingeschakelde derden, te (doen) vermelden.
 4. In de overeengekomen prijs van de Producten is een vergoeding begrepen voor het overeengekomen gebruik van de betreffende Producten voor wat betreft de wijze van gebruik, de vorm, het medium, het doel, het bestemmings- en verspreidingsgebied,de aantallen, de duur, etc. Indien het gebruik van de Producten niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. Zolang de Opdrachtgever niet integraal aan haar (financiële) verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken, al dan niet in gewijzigde vorm of op welke wijze of voor welk doel dan ook en evenmin gerechtigd aan derden zodanig gebruik toe te staan.
 6. Indien de Opdrachtgever integraal aan haar (financiële) verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan is de Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot het overeengekomen gebruik van de Producten.
 7. Gebruik van de Producten anders dan overeengekomen is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer en betaling door de Opdrachtgever van de voor dat aanvullende c.q. afwijkende gebruik nader overeen te komen vergoeding.
 8. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de voldoening van alle muziek-, beeld-, film-, video- en andere rechten, lasten en heffingen aan de betrokken instanties voor het betreffende gebruik van de Producten, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 9. In geval van overtreding door de Opdrachtgever van één of meer bepalingen van dit artikel 5 verbeurt de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een dadelijk, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 100.000,– (zegge: eenhonderdduizend Euro) per overtreding, vermeerderd met € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag dat een ingegane overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer om staking van het onrechtmatig handelen te vorderen en onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om naast de aldus verbeurde boete aanspraak te maken op integrale schadevergoeding.
 10. Na beëindiging van de Overeenkomst blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen onverkort beheersen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van alle Producten voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere kosten.

Artikel 7. Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling steeds contant bij iedere (deel)(op)levering te geschieden, dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn raakt de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een kalendermaand geldt als een hele kalendermaand.
 2. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. Als buitengerechtelijke incassokosten gelden ten deze het door of vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde gestaffelde incassotarief, te vermeerderen met BTW.
 3. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur.
 4. De vordering tot betaling van alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtnemer in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever – indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap– in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 5. Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor Opdrachtnemer uit deze opschorting en/of ontbindingvoortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 6. Voor de gevallen waarin de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer – wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of anderszins – verplicht is tot vergoeding van schade wegens gederfde winst, wordt de door de Opdrachtnemer gederfde winst gefixeerd op twintig procent (20%) van de dientengevolge gederfde omzet (kosten en honorarium), zulks onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien en voorzover de gederfde winst meer mocht bedragen en onverminderd de overige aanspraken die de Opdrachtnemer ter zake op grond van de wet, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden jegens de Opdrachtgever kan doen gelden.

Artikel 8. Reclame

 1. De Opdrachtgever is verplicht de door of namens Opdrachtnemer geleverde Producten terstond na (op)levering te controleren.
 2. Gebreken die (redelijkerwijs moeten worden geacht) terstond (te) kunnen worden geconstateerd dienen binnen twee werkdagenna (op)levering schriftelijk, per telefax, bij Opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgeverter zake vervallen en deze gebreken voor rekening en risico van de Opdrachtgever blijven.3. Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, per telefax, binnen zeven dagen na factuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.
 3. Alle overige door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Opdrachtnemer of andere gebreken in de door haar geleverde Producten dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 4. In geval van tijdig gemelde terechte reclames zullen de betreffende Producten ofwel worden vervangen ofwel aan de Opdrachtgever worden gecrediteerd, zulks ter keuze van Opdrachtnemer.
 5. Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.
 3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste het door de Opdrachtnemer in het kader van de betreffende Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 5. Onverminderd hetgeen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens schade, waarvoor Opdrachtnemer ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.
 7. Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, ook door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden tegengeworpen. Opdrachtgever kan, indien en voor zover de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt van derden, jegens de Opdrachtnemer nimmer meer rechten doen gelden dan Opdrachtnemer jegens de betreffende derden kan doen gelden.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

 1. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig en/of volledig kan nakomen, treedt Opdrachtnemer niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 2. Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, heeft zij het rechtte vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 3. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van brandstof, energie en water), transportmoeilijkheden,brand en storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of haar leveranciers.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het op 11 april 1980 tot stand gekomen VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen in het kader van Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij Opdrachtnemer ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever of andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.